Sharifah Fatimah

Floating 1

Floating 1

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on paper
2019

Floating 1

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on paper
2019

Floating 3

Floating 3

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on Paper
2019

Floating 3

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on Paper
2019

Floating 4

Floating 4

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on paper
2019

Floating 4

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on paper
2019

Back To Top