Sharifah Fatimah

Nursiyah

Nursiyah

Sharifah Fatimah
120x100cm
Acrylic on Canvas
2015-17

Nursiyah

Sharifah Fatimah
120x100cm
Acrylic on Canvas
2015-17

Pattern of Dream 15B

Pattern of Dream 15B

Sharifah Fatimah
90x80cm
Mixed Media on Canvas
2015

Pattern of Dream 15B

Sharifah Fatimah
90x80cm
Mixed Media on Canvas
2015

Song of Eucalyptus 28

Song of Eucalyptus 28

Sharifah Fatimah
90x80cm
Mixed Media on Canvas
2018

Song of Eucalyptus 28

Sharifah Fatimah
90x80cm
Mixed Media on Canvas
2018

Song of Eucalyptus 30

Song of Eucalyptus 30

Sharifah Fatimah
90x80cm
Mixed Media on Canvas
2018

Song of Eucalyptus 30

Sharifah Fatimah
90x80cm
Mixed Media on Canvas
2018

Eucalyptus image 38

Eucalyptus image 38

Sharifah Fatimah
42x29.5cm
Mixed media on Board
2018

Eucalyptus image 38

Sharifah Fatimah
42x29.5cm
Mixed media on Board
2018

Eucalyptus image 42

Eucalyptus image 42

Sharifah Fatimah
42x29.5cm
mixed media on Board
2018

Eucalyptus image 42

Sharifah Fatimah
42x29.5cm
mixed media on Board
2018

Redscape 3

Redscape 3

Sharifah Fatimah
38x28cm
Mixed Media on Paper
2017

Redscape 3

Sharifah Fatimah
38x28cm
Mixed Media on Paper
2017

Standing Forms 1

Standing Forms 1

Sharifah Fatimah
38x29cm
Mixed Media on Paper
2017

Standing Forms 1

Sharifah Fatimah
38x29cm
Mixed Media on Paper
2017

Standing Forms 2

Standing Forms 2

Sharifah Fatimah
38x29cm
Mixed Media on Paper
2017

Standing Forms 2

Sharifah Fatimah
38x29cm
Mixed Media on Paper
2017

Eucalyptus Image 17

Eucalyptus Image 17

Sharifah Fatimah
40.6x 30.5cm
Mixed media on paper
2015

Eucalyptus Image 17

Sharifah Fatimah
40.6x 30.5cm
Mixed media on paper
2015

Eucalyptus image 22

Eucalyptus image 22

Sharifah Fatimah
40.6x 30.5cm
Mixed media on paper
2016

Eucalyptus image 22

Sharifah Fatimah
40.6x 30.5cm
Mixed media on paper
2016

Eucalyptus Image 26

Eucalyptus Image 26

Sharifah Fatimah
40.6x 30.5cm
Mixed media on paper
2017

Eucalyptus Image 26

Sharifah Fatimah
40.6x 30.5cm
Mixed media on paper
2017

Eucalyptus Image 32

Eucalyptus Image 32

Sharifah Fatimah
42x30cm
Mixed Media on Paper
2017

Eucalyptus Image 32

Sharifah Fatimah
42x30cm
Mixed Media on Paper
2017

Eucalyptus Image 33

Eucalyptus Image 33

Sharifah Fatimah
42x30cm
Mixed Media on Paper
2017

Eucalyptus Image 33

Sharifah Fatimah
42x30cm
Mixed Media on Paper
2017

Untitled

Untitled

Sharifah Fatimah
38x29cm
Acrylic on Paper
2017

Untitled

Sharifah Fatimah
38x29cm
Acrylic on Paper
2017

Untitled

Untitled

Sharifah Fatimah
42x29.5cm
Acrylic on Paper
2017

Untitled

Sharifah Fatimah
42x29.5cm
Acrylic on Paper
2017

Back To Top